Tietosuojaseloste

Tämä on T:mi Bisquit’n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.05.2018.

Rekisterinpitäjä

T:mi Bisquit
Y-tunnus 2281953-5
Havurinne 1 A 3
01820 KLAUKKALA

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Minna Palonen
puh. 041 466 5254
e-mail: [email protected]

Rekisterin nimi

T:mi Bisquit’n asiakasrekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja Bisquitilla käytetään

  • Asiakkuuden ylläpitoon ja hallinnointiin sähköpostitse tai sosiaalisessa mediassa (asiakkaan luvalla sosiaalisessa mediassa)
  • Maksujen hallintaa varten
  • Bisquitin toiminnan kehittämiseen
  • Tilastointiin
  • Markkinoinnin toteuttamiseen sekä kohdennetusti sosiaalisessa mediassa että esimerkiksi suoramarkkinointiin sähköpostitse (suoramarkkinointia tehdään vain asiakkaan luvalla)
  • Oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi, esim. kirjanpitolaki, tuotevastuu ja henkilötietojen suojaus.

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Bisquitin väliseen asiakassuhteeseen perustuen.

Rekisterin tietosisältö ja äännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään seuraavista asioista ostosopimuksen täyttämistä varten: nimi, puhelinnumero, sähköposti sekä osoitetiedot.

Tietojen lähde on asiakas itse.

Miten tietojani säilytetään 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla (sähköpostiyhteydenpito) tai muissa sähköisissä järjestelmissä, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelinten käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Kuka käsittelee henkilötietojani

Mihinkään asiakastietoihin ei ole käyttö- tai tarkasteluoikeutta kenelläkään muulla kuin rekisteristä vastaavalla henkilöllä.

Bisquitilla voi olla poikkeuksellisesti lain vaatima velvoite toimittaa tietoja valtion viranomaisille (esimerkiksi poliisi, veroviranomainen).

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti eikä niitä myydä kolmansille tahoille paitsi sellaisissa tilanteissa, joissa se on ostotapahtuman toimittamiseksi välttämätöntä. Tällainen palveluntarjoaja on perintäyhtiö Suomen Perintätoimisto. Laskun siirtyessä perintään, tiedot siirtyvät perintäyhtiölle.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Suoramarkkinointi

Suoramarkkinointia ei toteuteta koskaan ilman asiakkaan suostumusta. Mikäli asiakas ei halua enää vastaanottaa aiemmin tilattuja suoramarkkinointiviestejä, hän voi pyytää tietojen poistamista suoramarkkinointirekisteristä esim. sähköpostitse.

Kuinka kauan tietoja säilytetään

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin se on palvelun tuottamisen tai lakisääteisten velvollisuuksien mukaan tarpeellista. Kirjanpitoaineistoon kuuluvia tietoja säilytetään kirjanpitolain luku 2 § 10 mukaisesti.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muuta

Bisquit pidättää oikeuden muutoksiin tietosuojaselosteessa.

Kaikissa yksityisyyteen, tähän selosteeseen tai tietojenkäsittelyyn liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä [email protected].